สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา

 หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา (ศศ.บ)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร